Geldigheid van aanbiedingen en opdrachten

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en offertes zijn 30 dagen geldig. Na bevestiging van de opdracht ben je er aan gebonden en ga je een betaalverplichting aan. Een mondelinge toezegging bevestigen wij schriftelijk naar jou. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Uitvoeringstermijn van de opdracht

We gaan ervan uit dat je ons de opdracht laat uitvoeren binnen zes maanden na bevestiging. Tenzij we dat anders afspreken. Uiterlijk zes maanden na de opdrachtbevestiging ontvang je van ons de factuur voor de hele opdracht. Ongeacht of de uitvoering van de opdracht dan (geheel) heeft plaatsgevonden. Wil je alsnog de opdracht uit laten voeren? Dan maken we een maatwerkafspraak met een termijn. Zo kunnen we voor jou en anderen kwaliteit blijven leveren.

Een bevestigde opdracht veranderen

Wil je de opdracht veranderen? Dan laat je dit schriftelijk en ruim voor de uitvoeringsdatum aan ons weten via secretariaat@pastoorbv.nl. Als je het alleen vertelt aan ons, blijft het risico voor jezelf als opdrachtgever. Wij reageren altijd binnen vijf werkdagen met een visie op de mogelijkheden en de kosten. Let op: bij een verandering behoudt de opdracht minimaal de originele opdrachtwaarde. Het is mogelijk dat er extra kosten bij komen.

Planning. De tijd bij het woord voegen.

We doen er alles aan de opdracht perfect uit te voeren. En halen eigenlijk altijd de deadline. Overschrijding van de deadline geeft je geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige andere verplichting naar ons. Samen met jou maken we een planning voor elke opdracht die jullie en ons zo goed mogelijk past. Leg de planning niet te lang na akkoord vast. Zo voorkom je dat je alsnog met indexatie van tarieven te maken kunt krijgen.

Uitvoering. Op ons kun je rekenen.

We doen er alles aan de opdracht perfect uit te voeren. En jouw belangen goed voor ogen te houden. Dat doen we vooral met eigen medewerkers die we intern opleiden. Soms laten we een deel uitvoeren door derden, waarvan we dezelfde kwaliteit verwachten en eisen. We reageren altijd binnen vijf werkdagen per e-mail of telefonisch op je vraag. In de praktijk is dat vaak uiterlijk de volgende werkdag.

Onze tarieven. Voor niks gaat de zon op.

In onze offertes staat altijd een overzicht van onze tarieven. Die tarieven staan vast zolang de offerte geldig is. We kunnen de tarieven elk jaar – in ieder geval per 1 januari – eenzijdig verhogen en aanpassen aan onze kosten. Al onze tarieven zijn inclusief vergoeding van reistijd, maar exclusief reiskosten en parkeerkosten.

Aanleveren informatie. We need you!

Voor een goede uitvoering van de opdracht hebben we ook informatie van jou nodig, zoals teksten, achtergrondinformatie en persoonlijke gegevens. Het is belangrijk dat je die ruim van tevoren en bruikbaar aanlevert. Natuurlijk herinneren wij je daaraan. Zo voorkomen we dat we de uitvoering van de opdracht moeten verplaatsen of helemaal niet door kunnen laten gaan. Komt dat toch voor? Dan zien we dat als een verplaatsing of annulering van de opdracht. Daarvoor gelden dan de spelregels voor verplaatsen of annuleren.

AVG. Wat doen wij ermee?

We houden ons aan de regels van de AVG. Onze mail, ons CRM-systeem en onze digitale leeromgeving MijnPastoorbv zijn goed beveiligd. Alle gegevens en bestanden van de deelnemers in MijnPastoorbv worden na 1,5 jaar verwijderd.  

We vragen alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de deelname aan de training en voor de facturatie. Van de deelnemers aan een training hebben we alleen namen en e-mailadressen nodig. Van de contactpersoon is het ook handig om het werktelefoonnummer te hebben. 

Persoonlijke gegevens publiceren of delen we nooit met derden zonder toestemming. 

Intellectueel eigendom. Slim bedacht.

Onze concepten, opleidingen, trainingsmaterialen en software blijven altijd ons intellectueel eigendom. Dat betekent dat je niets daarvan aan derden geeft of ter beschikking stelt, in welke vorm dan ook. Zodra je de volledige factuur voor de opdracht hebt betaald en de opdracht is afgerond, zijn (trainings)materialen die we specifiek voor jou hebben gemaakt van jou. Je mag ze zo vaak gebruiken als je wilt. Op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door gebruik van die materialen. Zijn er rechten van derden, dan respecteer je die en maken we daar eventueel specifieke afspraken over.

Vertrouwelijke informatie. Lekker geheimzinnig.

Jij en wij zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die met de overeenkomst te maken heeft, geheim te houden. Dat betekent voor ons dat we die informatie niet aan anderen geven dan aan de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever of personen die jij als opdrachtgever hebt aangewezen als betrokkenen bij de opdracht. Je geeft het aan als je aanvullende wensen hebt voor de verwerking van informatie. Deelnemers aan de training sturen bijvoorbeeld teksten op met vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het anonimiseren van teksten.

De volgende informatie moet de deelnemer zelf uit de tekst verwijderen of zwart maken: namen, geboortedatum, adres, BSN, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over gezondheid en religie. Vermijd verder teksten over gevoelige situaties. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een gezondheidskwestie van een inwoner. Of een thuissituatie, zoals huiselijk geweld. Ook teksten die vanwege vertrouwelijkheid intern moeten blijven mogen niet worden gedeeld. 

Promotie. Gepaste trots.

Wij zijn trots op wat we maken. En dat willen we ook laten zien. Daarom gebruiken we soms (delen van) teksten, afbeeldingen en voorbeelden van opdrachten voor promotie. We mogen daarbij ook de naam van je organisatie noemen. Ook mogen we wat we voor jou hebben gemaakt, signeren met onze bedrijfsnaam en logo. Is anonimiteit noodzakelijk voor jou? Geef dat dan duidelijk bij ons aan. We willen natuurlijk voorkomen dat we je benadelen.

Facturen en betalingen. Quanto costa?

Wij zorgen dat we op tijd leveren. We verwachten dan ook dat je op tijd je factuur betaalt. Dat is binnen veertien dagen na de factuurdatum. We factureren bij incompany- en maatwerkopdrachten een klein deel vooraf en het grootste deel tijdens en na uitvoering van de opdracht.

< € 5.000: 25% bij akkoord opdracht, rest bij afronding (of uiterlijk binnen drie maanden)

> € 5.000: 25% bij akkoord opdracht, 65% uiterlijk na drie maanden, 10% + eventuele geaccordeerde meerkosten bij afronding.

Individuele training en software factureren we direct en volledig bij de start. Deelname aan de open inschrijving factureren we vooraf bij definitieve inschrijving. Natuurlijk maken we ook maatwerkafspraken voor bijzondere situaties, zoals meerjarige overeenkomsten.

Lukt het niet om (op tijd) te betalen? Ook niet na meerdere herinneringen? Dan zetten we een incassobureau in. Alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk die nodig zijn om de betaling alsnog binnen te krijgen, zijn voor jou. Dat geldt ook voor andere kosten die ontstaan als jij jouw verplichtingen niet nakomt of in gebreke bent. In ieder geval is dat het bedrag van de niet betaalde factuur, de wettelijke rente en eventuele incassokosten. Die rente is:

 • 15% over de eerste € 5.000,-
 • 10% over het meerdere tot € 10.000,-
 • 8% over het meerdere tot € 20.000,-
 • 5% over het meerdere tot € 50.000,-
 • 3% over het meerdere na € 50.000,-

Verplaatsen of annuleren. Andere prioriteiten?

We stemmen zorgvuldig data met elkaar af voor alle sessies. Dat is vaak best een puzzel en vraagt afstemming met jullie, maar ook bij ons intern. Standaard reserveren we optiedata 14 dagen, tenzij we iets anders afspreken. Bevestig je die data? Dan zijn ze daarna definitief. Voor ons, maar ook voor jullie.  

Wil je bevestigde data verplaatsen of annuleren? Dan kost dat altijd minimaal 25% van de kosten van de sessies die je verplaatst of annuleert. Hoe dichter op de datum van oorspronkelijke uitvoering je dat doet, hoe hoger de extra kosten voor je worden. Wij hebben dan namelijk steeds minder kansen om die dagen nog te vullen met andere commerciële activiteiten. Daarnaast hebben we dichter op de uitvoeringsdatum meer tijd besteed aan de voorbereiding, analyse en projectorganisatie. 

De extra kosten van het verplaatsen of annuleren van een sessie op een rij: 

 • vanaf het moment dat data definitief zijn: altijd minimaal 25% 
 • vanaf 10 weken voor de start van de sessie tot 5 weken voor de start: 50% 
 • vanaf 5 weken voor de start van de sessie tot 1 week voor de start: 75% 
 • vanaf een week voor de start van de sessie tot en met de dag van uitvoering: 100% 

Deze kosten gelden voor alle afspraken waar een (betaalde) opdracht aan ten grondslag ligt. Dus ook voor een presentatie, een coaching, of elke andere vorm van overleg, zoals evaluatiegesprekken. Bij het annuleren van inclusieve onderdelen vervalt het recht op het kosteloos gebruikmaken van dat inclusieve onderdeel. Wil je alsnog dat onderdeel uit laten voeren, dan kan dat tegen de tarieven die dan gelden. 

Minimum en maximum aantal deelnemers.

De meeste van onze trainingen hebben een groepsgrootte van 10 personen. Daarmee kunnen we optimale interactie en persoonlijke feedback garanderen. Er is ook een minimumaantal deelnemers nodig voor die interactie: 4. Jij zorgt bij incompany-trainingen als opdrachtgever voor voldoende inschrijvingen. Soms faciliteren wij de technische inschrijving met ons inschrijfsysteem. Wij kunnen ook herinneringen sturen. Wij kunnen echter niet jouw collega's dwingen zich in te schrijven.

Zijn er op de dag voor de sessie, of op de dag van de sessie minder dan 4 deelnemers bekend bij ons? Dan beschouwen wij die sessie (en de rest van de sessies voor die groep) als geannuleerd door jullie. Dat betekent geen sessie en wel een factuur van 100% van die sessie (en de eventuele volgende sessies van diezelfde groep). Jij zorgt er ook voor dat de groepen niet meer dan 10 deelnemers bevatten. Bij ons eigen inschrijfsysteem kunnen er niet meer dan 10 inschrijvers per groep zijn. Leveren jullie zelf de namen en de groepsindeling aan? Ook dan is 10 deelnemers het maximum. Zien wij dat het er meer zijn dan hebben we een aantal mogelijkheden om daarop te reageren: 

- Allereerst proberen we samen met jou de deelnemers beter te verdelen, of bijvoorbeeld een extra groep in te plannen. Jullie accorderen dan vooraf ook de kosten voor die extra groep. 

- Lukt het niet de deelnemers beter te verdelen, dan vragen we jullie de groep te verkleinen tot 10 en ons direct een aangepaste groepsindeling te sturen, zo tijdig dat onze voorbereidingen niet in het gedrang komen. 

- Lukt dat ook niet en verschijnen er meer dan 10 deelnemers aan de start van de training? Dan maakt onze trainer ter plaatse geen onderscheid in wie wel en wie niet mag. Het betekent echter wel dat jullie daarmee een factuur voor 2 groepen in plaats van voor 1 groep ontvangen. Daarbij maakt het niet uit of er 1 of bijvoorbeeld 5 deelnemers meer dan het afgesproken aantal is. De getekende presentielijst is hiervoor voldoende bewijs. 

Natuurlijk kunnen we in overleg ook maatwerkafspraken maken die (licht) afwijken van wat hier staat.  

Bedenktijd als particuliere inschrijver

Als jouw werkgever je training boekt en betaalt heb je geen bedenktijd over de aankoop. Betaal jij, als particuliere consument, dan kan je de inschrijving tot 14 dagen na het inschrijven annuleren zonder kosten en zonder dat je verplicht een reden opgeeft. De enige uitzondering hierop is als je je korter dan 14 dagen voor de start van een Groepstraining inschrijft. Dan maken we hiervoor een maatwerkafspraak met je. Na die 14 dagen ben je het volledige bedrag verschuldigd. Ook als het je bijvoorbeeld helaas niet lukt om te komen. Wel mag je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. 

Verhinderd voor je open groepstraining?

Pech, zeg. Je inschrijving was en is definitief, je krijgt geen geld terug. Wel mag je iemand anders laten deelnemen in jouw plaats.  

Verplaatsen en annuleren met STAP-budget

Volgens UWV-regels mogen we onze verplaatsings- en annuleringsvoorwaarden aanhouden voor de deelnemers met een STAP-budget. Zie hiervoor 'Verplaatsen en annuleren van open en individuele training'. We houden er rekening mee dat de deelnemers met een STAP-budget de verplaatsings- of annuleringskosten niet zelf kunnen betalen. Daarom verplaatsen we uit coulance één sessie eenmalig zonder extra kosten. Verplaats je een sessie voor de tweede keer? Dan brengen we wel de verplaatsingskosten in rekening óf vervalt je tweede sessie.

Het kost jou nooit geld als je de training annuleert. Wil je de hele training vóór de start annuleren? We vragen je om dan zelf contact op te nemen met het UWV om de training en je STAP-budget te annuleren. En dat uiteraard ook aan ons te melden. Dan wordt je STAP-budget niet aan ons uitgekeerd. Kom je niet opdagen tijdens de training zonder een bericht aan ons? Dan hebben we het recht vanuit het UWV om je STAP-budget te houden voor de kosten die we al gemaakt hebben. Dat geldt ook als je korter dan twee weken van tevoren laat weten dat je er niet bij bent.

Annuleren van software. Control alt...

Voor software ben je altijd betalingsplichtig voor het volledige bedrag dat we hebben afgesproken. De koop van software annuleren levert daarmee geen vergoeding op in welke vorm dan ook. Vaak maken we maatwerkafspraken over licenties en termijnen. De factuur daarvoor ontvang je direct na akkoord opdracht of bij verlenging van de termijnen.

Aansprakelijkheid. Met de vinger wijzen.

Hebben we toch iets niet goed gedaan en zijn we wettelijk aansprakelijk volgens jou? Dan is het goed te weten dat onze aansprakelijkheid een grens heeft tot:

– maximaal de factuurwaarde van (dat deel van) de opdracht over maximaal de laatste drie maanden
of
– zover als de aansprakelijkheidsverzekering dekt.

We zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgschade. Ook niet als derden schade claimen op basis van de juistheid en inhoud van de opdracht en materialen die we in jouw opdracht hebben gemaakt. En natuurlijk ook niet als anderen dan wij de oorzaak zijn van die geclaimde schade. Mochten die derden direct bij ons die schade claimen? Dan verwachten we van jou als opdrachtgever dat je alles doet in redelijkheid om ons in en buiten rechte bij te staan. Lukt je dat niet, dan doen we dat zelf. Daarvoor hoeven we je niet apart eerst ingebreke te stellen. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van jou als opdrachtgever. We zijn niet aansprakelijk voor schade (waaronder maar niet uitsluitend bijvoorbeeld vermeende inkomensderving) ontstaan door niet (tijdig, adequaat) beschikbaar zijn van teksten of online zijn van sites. We zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief gevolgschade, die ontstaan zou zijn door installatie of gebruik van software die wij aanleveren. Tot slot zijn we ook niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die je ons ter beschikking hebt gesteld. Goederen reizen op risico van jou als opdrachtgever.

Overmacht. Een ware houdgreep.

Soms kunnen we er gewoon echt niets aan doen dat de uitvoering van een opdracht niet (goed) lukt. Dat is overmacht (een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waardoor we niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen). Dat is zowel vooraf als tijdens de uitvoering van de opdracht mogelijk. In dat geval schorten onze verplichtingen op. Duurt dat langer dan twee maanden? Dan kunnen we in overleg de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. Hebben we dan al wel een deel uitgevoerd? Dan factureren we dat deel aan je.

Klachten? Benieuwd!

Eerlijk: we hebben deze ‘procedure’ nog nooit nodig gehad. Maar we nemen je graag serieus. Daarom hebben we hiervoor wel een procedure vastgelegd. Kijk maar hoe dat werkt en dien dan je klacht bij ons in via het contactformulier op onze site.

 1. We registreren je klacht en alle communicatie erover. Dat bewaren we minimaal een jaar na afhandeling.
 2. We reageren binnen vijf werkdagen op je klacht. En we lossen het binnen vier weken op. Lukt dit niet vanwege bijvoorbeeld een onderzoek dat langer duurt? Dan informeren we je hier binnen vier weken over.
 3. Je meldt de eventuele klacht uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na voltooiing van (dat deel van) de opdracht. Altijd schriftelijk via e-mail of via het contactformulier op onze site. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Is de klacht gegrond? Dan doen we alsnog wat we waren overeengekomen, tenzij dat inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden voor je. Dat laat je dan schriftelijk aan ons weten.
 5. Is de tweede levering opnieuw en aantoonbaar onvoldoende, dan laat je dat uiterlijk binnen veertien kalenderdagen schriftelijk aan ons weten. We overleggen dan wat een goede oplossing is die voor beide partijen redelijk en naar vermogen is. De maximale consequentie is vermindering van het factuurbedrag.
 6. Is het niet meer mogelijk of zinvol om alsnog de overeengekomen dienst te leveren? Dan zijn we beperkt aansprakelijk.
 7. Blijven we het oneens? Dan voorzien we in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde: mr. Paul Krosenbrink, jurist te Nijmegen. Het oordeel van mr. Krosenbrink is bindend. We delen de kosten die hieraan verbonden zijn. De acties die er voor ons uit voortkomen, handelen we binnen vier weken af.
 8. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Pastoor BV ligt in het arrondissement van rechtbank Gelderland en valt onder de zittingsplaats in Nijmegen.
 9. De individuele consument heeft recht op nakomingsgarantie volgens de Algemene voorwaarden van NRTO (Artikel 16 – Geschillenregeling).

Online. Diepgang in 2D.

Je mag van ons verwachten dat we onze uiterste best doen om alle streams in optimale kwaliteit uit te zenden. We gaan er altijd vanuit dat jij:

 • je pc of laptop gebruikt, op mobiele apparaten zijn niet alle activiteiten goed te volgen.
 • géén Citrix-omgeving gebruikt of een andere telewerkvoorziening, maar dat je rechtstreeks deelneemt vanuit een browser en bij voorkeur vanuit de app (Zoom, Teams of wat we anders met elkaar hebben afgesproken).
 • op tijd al je voorbereidingen hebt getroffen om zinvol en effectief mee te kunnen doen.
 • je de hele sessie constructief opstelt.

We zijn niet aansprakelijk voor een verminderde gebruikservaring tijdens een sessie, die te maken heeft met de technische voorzieningen in de (werk)omgeving van de deelnemer. Hieronder valt bijvoorbeeld de geluids- en/of beeldkwaliteit, eventuele beperkingen vanuit de werkgever voor gebruik van internetbrowsers en de kwaliteit van de internetverbinding. Het is tot slot niet toegestaan om een opname te maken van de sessie, tenzij wij daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Als wij een opname maken van een sessie, doen we dat alleen na goedkeuring van en in overleg met onze contactpersoon van jullie organisatie.

NRTO-lidmaatschap. Al jaren.

We zijn lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). We hanteren daarom de NRTO-voorwaarden en onderschrijven de gedragscode van de NRTO. Deze voorwaarden en gedragscode zijn in lijn met onze spelregels.

Gedragscode NRTO  Voorwaarden NRTO