Klachten?

Teksten

Eerlijk: we hebben deze ‘procedure’ nog nooit nodig gehad. Maar we nemen je graag serieus. Daarom hebben we hiervoor een heuse procedure vastgelegd. Kijk maar hoe dat werkt en dien dan je klacht bij ons in via het contactformulier op onze site.

1. We registreren je klacht en alle communicatie erover. Dat bewaren we minimaal een jaar na afhandeling.

2. We reageren binnen vijf werkdagen op je klacht. En we lossen het binnen vier weken op. Lukt dit niet vanwege bijvoorbeeld een onderzoek dat langer duurt? Dan informeren we je hier binnen vier weken over.

3. Je meldt de eventuele klacht uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na voltooiing van (dat deel van) de opdracht. Altijd schriftelijk via e-mail of via het contactformulier op onze site. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Is de klacht gegrond? Dan doen we alsnog wat we waren overeengekomen, tenzij dat inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden voor je. Dat laat je dan schriftelijk aan ons weten.

5. Is de tweede levering opnieuw en aantoonbaar onvoldoende, dan laat je dat uiterlijk binnen veertien kalenderdagen schriftelijk aan ons weten. We overleggen dan wat een goede oplossing is die voor beide partijen redelijk en naar vermogen is. De maximale consequentie is vermindering van het factuurbedrag.

6. Is het niet meer mogelijk of zinvol om alsnog de overeengekomen dienst te leveren? Dan zijn we beperkt aansprakelijk.

7. Blijven we het oneens? Dan voorzien we in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde: mr. Paul Krosenbrink, jurist te Nijmegen. Het oordeel van mr. Krosenbrink is bindend. We delen de kosten die hieraan verbonden zijn. De acties die er voor ons uit voortkomen, handelen we binnen vier weken af.

8. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Pastoor BV ligt in het arrondissement van rechtbank Gelderland en valt onder de zittingsplaats in Nijmegen.

9. De individuele consument heeft recht op nakomingsgarantie volgens de Algemene voorwaarden van NRTO (Artikel 16 – Geschillenregeling).