Facturen en betalingen

Teksten

Wij zorgen dat we op tijd leveren. We verwachten dan ook dat je op tijd je factuur betaalt. Dat is bij voorkeur binnen veertien dagen, maar in ieder geval binnen dertig dagen na factuurdatum. We factureren het grootste deel niet vooraf, maar tijdens en direct na uitvoering van de opdracht.

< € 5.000: 25% bij akkoord opdracht, rest bij afronding (mits binnen drie maanden) > € 5.000: 25% bij akkoord opdracht, 65% na drie maanden, 10% + eventuele geaccordeerde meerkosten bij afronding. Die 25% maken we concreet door de eerste onderdelen van het project te factureren na akkoord opdracht. Dat zijn bijvoorbeeld de eerste groep(en). Het bedrag van die eerste factuur is dan ongeveer 25% van het dan bekende totaalbedrag van de opdracht.

Individuele training en software factureren we direct en volledig bij de start. Deelname aan de open inschrijving factureren we vooraf bij definitieve inschrijving. Natuurlijk maken we ook maatwerkafspraken voor bijzondere situaties.

Soms maken we afspraken voor een paar jaar. We factureren dan het afgesproken jaarbedrag aan het begin van dat kalenderjaar, onafhankelijk van of en wanneer de uitvoering plaatsvindt. Eventueel meerwerk factureren we na accordering (en meestal na uitvoering). Jij bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige en reële planning van dat jaar. Hou er rekening mee dat het drie maanden kan duren voordat wij ruimte hebben om de onderdelen met een goede kwaliteit uit te kunnen voeren. Dat betekent dat we je tot 15 september van dat kalenderjaar garanderen dat we de uitvoering van de afgesproken onderdelen nog kunnen realiseren. Daarna doen we ons best en kijken we wat nog mogelijk is, maar kan het zijn dat het niet meer lukt de afgesproken onderdelen uit te voeren. Het recht op die afgesproken onderdelen vervalt aan het einde van het kalenderjaar. Zonde! Advies is dus: maak (uiterlijk) aan het begin van het jaar een reële planning samen met ons voor de uitvoering van de afgesproken onderdelen.

Betaal je niet op tijd? Da’s echt jammer. Het komt gelukkig bijna niet voor. Ben je wel die uitzondering? Dan krijg je te maken met extra kosten en misschien zelfs wel een incassobureau dat namens ons de betaling bij je int. Alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk die nodig zijn om toch de betaling binnen te krijgen, zijn voor jou. Dat geldt ook voor andere kosten die ontstaan als jij jouw verplichtingen niet nakomt of in gebreke bent. In ieder geval is dat, naast de kosten voor de incasso, het bedrag van de niet betaalde factuur en de wettelijke rente:

– Over de eerste € 5.000,- 15%
– Over het meerder tot € 10.000,- 10%
– Over het meerdere tot € 20.000,- 8%
– Over het meerdere tot € 50.000,- 5%
– Over het meerdere 3%