Aansprakelijkheid

Teksten

Hebben we toch iets niet goed gedaan en zijn we wettelijk aansprakelijk volgens jou? Dan is het goed te weten dat onze aansprakelijkheid begrensd is tot:

– maximaal de factuurwaarde van (dat deel van) de opdracht over maximaal de laatste drie maanden of
– zover als de aansprakelijkheidsverzekering dekt.

We zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgschade. Ook niet als derden door de juistheid en inhoud van de opdracht en materialen die we in jouw opdracht hebben gemaakt, schade claimen. En natuurlijk ook niet als anderen dan wij de oorzaak zijn van die geclaimde schade. Mochten die derden direct bij ons die schade claimen? Dan verwachten we van jou als opdrachtgever dat je alles doet in redelijkheid om ons in en buiten rechte bij te staan. Lukt je dat niet, dan doen we dat zelf. Daarvoor hoeven we je niet apart eerst ingebreke te stellen. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van jou als opdrachtgever.

We zijn niet aansprakelijk voor schade (waaronder maar niet uitsluitend bijvoorbeeld vermeende inkomensderving) ontstaan door niet (tijdig, adequaat) beschikbaar zijn van teksten of online zijn van sites.

We zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief gevolgschade, die ontstaan zou zijn door installatie of gebruik van software die wij aanleveren.

Tot slot zijn we ook niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die je ons ter beschikking hebt gesteld. Goederen reizen voor risico van jou als opdrachtgever.